Камара на независимите оценители в България
Акценти
ПОКАНА за свикване на ДЕЛЕГАТСКО ОБЩО СЪБРАНИЕ на Камарата на независимите оценители в България провеждане в гр. Стара Загора, 03-04 юли 2021 г.
Информация, свързана с поддържане и повишаване на квалификацията на независимите оценители през 2021 г.

 

Решение на Управителния съвет на КНОБ по Протокол № 258/2021 г.:

„На основание чл. 22, ал. 3, т. 4 и т. 5, във връзка с чл. 18, т. 1, във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 3 от ЗНО, УС на КНОБ реши: всеки независим оценител, вписан в Регистъра на независимите оценители следва да покрие задължително минимум 5 часа квалификационни мероприятия във връзка с прилагане на БСО, организирани от КНОБ, за поддържане и повишаване на квалификацията му, относими към всяка от притежаваните от съответния независим оценител правоспособности по чл. 6 от ЗНО. Решението е прието от УС като орган представляващ КНОБ, в чиято компетентност е приемането и даването на официално тълкуване по прилагането на БСО.“

 

Решение на Управителния съвет на КНОБ по Протокол № 253/2020 г.

След обсъждане и съобразявайки се с епидемичната обстановка през 2020 год. и свързаните с нея ограничения, УС на КНОБ прие следното решение:

Задължителните 10 квалификационни часа надграждащо обучение на независимите оценители за 2020 год. ще бъдат приети и от квалификационни мероприятия, организирани от други учебни заведения или организации.

Инструкция за оформяне на оценителски доклад от дружества на независим оценител

В изпълнение на правомощията си по чл. 22, ал. 3, т. 7, КНОБ указва на дружествата на независим оценител, че съгласно чл. 17, ал. 1, в оценките подписани от дружеството на независим оценител задължително трябва да се съдържа и подпис на независимия оценител - физическо лице, отговорно за изготвянето на оценката. Не подписването на оценката, която не е подписана съгласно чл. 17, ал. 1 да се счита за невалидна поради нарушаване на императивното изискване на чл. 6, ал. 3 от ЗНО.

СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми дами и господа, независими оценители, моля ви да имате предвид следното:

10те квалификационни часа надграждащо обучение, задължителни за всеки оценител, приети с Протокол №161/14.12.2019 г. на УС на КНОБ, са сумарно за физическо лице, а не по отделно за всеки един от сертификатите, които физическото лице притежава.
Новини
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК РУСЕ
Публикувано: 01.06.2021 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия Русе, на основание чл.30(5) от Устава и чл.13(3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Общо събрание на 01 юли 2021 г. от 17:00 часа в гр. Русе, ул. "Александровска" № 28, ет. 2, НТС – Дом на науката и техниката, при следния дневен ред :

1. Откриване на ОС на РК  Русе към КНОБ от председателя на СРК Русе.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК Русе към КНОБ от председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ОС на РК Русе към КНОБ състава на преброителите в зала, относно установяване на кворума и явното гласуване от ОС на РК Русе към КНОБ при провеждане на събранието.

5. Гласуване на дневния ред на ОС на РК Русе.

6. Гласуване от ОС на РК Русе към КНОБ на състава и председателя на комисията по предложенията.

7. Гласуване от ОС на РК Русе към КНОБ на състава и председателя на комисията по тайния избор на нови членове, председател и контрольор на СРК Русе.

8. Отчет на Съвета на РК Русе за дейността на колегията през 2020 год. Отчет на Бюджета за 2020 год.

9.Отчет на Контрольора за 2020 год. Освобождаване от отговорност на членовете на СРК за 2020 г.

10. Приемане на годишна програма за 2021 год.

11. Приемане на проектобюджет за 2021 год.

12. Гласуване от ОС на РК Русе поименно на предложените членове за делегате и резервни делегати за провеждане на ДОС на КНОБ, 03-04 юли 2021 год. в гр. Стара Загора.

13. Избор на нови членове, председател и контрольор на СРК Русе.

14. Разни

15. Закриване на ОС на РК Русе. 

Регистрация на участниците от 16:45-17:00 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18:00 часа на 01 юли 2021 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За да присъствате на Общото събрание на РК Русе с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2021 година.

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК Русе

Съвет на РК Русе

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ШУМЕН, ТЪРГОВИЩЕ И РАЗГРАД
Публикувано: 31.05.2021 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

          Съветът на Регионална колегия (РК) – Шумен, Разград и Търговище към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание чл. 30, ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 01 юли 2021 год. от 17:30 часа в гр. Шумен, ул. “Рафаил Попов” № 2, в офиса на регионалната колегия, при следния дневен ред:

Откриване на ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище от Председателя на СРК на РК-Шумен, Разград и Търговище.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище състава и председателя на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище при

провеждане на събранието.

4. Гласуване на дневния ред на ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище.

5. Отчет на Съвета на РК-Шумен, Разград и Търговище за дейността на Съвета през 2020 г.; Отчет за приходите и разходите на РК-Шумен, Разград и Търговище за 2020 г.

6. Отчет на финансовия контрольор на РК-Шумен, Разград и Търговище за 2020 г.

7. Приемане на годишна програма за дейността на РК- Шумен, Разград и Търговище за 2021 г.

8. Приемане на проектобюджет на РК-Шумен, Разград и Търговище за 2021 г.

9. Избор на контрольор на РК-Шумен, Разград и Търговище.

10. Избор на делегати от РК-Шумен, Разград и Търговище за участие в ДОС на КНОБ на 3-4 юли 2021 г. в гр. Стара Загора. 

11. Други.

12. Закриване на ОС на РК-Шумен, Разград и Търговище.

Регистрацията е от 17.00 часа до 17.30 часа на 01 юли 2021 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18.30 часа на 01 юли 2021 год. на същото място при същия дневен ред.

За да присъствате на Общото събрание на РК-Шумен, Разград и Търговище с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2021 година.

Всеки член може да представлява до трима члена на РК Шумен, Разград и Търговище. Образците на пълномощно, декларация и регистрационна карта можете да намерите в офиса на РК-Шумен, Разград и Търговище.

                                        Съвет на РК-Шумен, Разград и Търговище към КНОБ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК СТАРА ЗАГОРА
Публикувано: 31.05.2021 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ РК СТАРА ЗАГОРА

 

     Съветът на Регионална колегия (РK) Стара Загора  към КНОБ на основание чл. 30 (5) от Устава  на КНОБ и чл.13 (3) от Правилника  за устройството и дейността на РК на КНОБ и решение на СРК на РК Стара Загора, свиква Общо събрание на РК, на  1.07.2021 г/четвъртък, от 16.00 часа, което ще се проведе в Стара Загора, Хотел „Мериан палас” (срещу комплекс „Езерото”) в малката конферентна зала. Регистрацията започва от 15.00 ч. При липса на кворум на основание чл.20 (1) от Устава, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

   Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:

1.Откриване на събранието от Председателя на СРК – Стара Загора

2.Докладване на резултатите от регистрацията на участниците от Председателя на комисията по регистрация.

3.Избор на Комисия по избора и преброяване в зала

4.Гласуване на дневен ред

5.Отчет на Председателя на Съвета на РК за дейността на съвета през 2020г,

6.Отчет на Контрольор на РК Стара Загора за 2020г

7.Приемане на годишна програма за 2021

9.Избор на делегати за  Делегатско общо събрание на КНОБ обявено за гр.Стара Загора 3 и 4 юли на основание приет ДР от УС на КНОБ

10.Закриване на събранието

 

                                                                       От Съвета на РК Стара Загора

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ПЛОВДИВ
Публикувано: 28.05.2021 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия Пловдив на основание чл. 30(5) от Устава и чл. 13(3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, свиква Общо Събрание на 28 юни /понеделник/ от 16:00 часа в гр. Пловдив, офис на РК с адрес: гр.Пловдив, ул. „11-ти август” N5, ет.2, офис 2, при следния дневен ред :

 

1. Откриване на ОС на РК Пловдив към КНОБ от Председателя на СРК - Пловдив.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК-Пловдив към КНОБ от Председателя на комисията по регистрация и преглед на пълномощните.

3. Гласуване от ОС на РК Пловдив към КНОБ на състава и председателя на преброителите в зала относно установяване на кворума и явното гласуване от ОС на РК Пловдив към КНОБ при провеждане на събранието.

4. Гласуване на дневния ред на ОС на РК Пловдив

5. Отчет на Съвета на РК Пловдив за дейността на колегията през 2020 год. Отчет на Бюджета за 2020 год.

6. Отчет на Финансовия Контрольор на РК Пловдив за 2020 год.

7. Освобождаване от отговорност на СРК Пловдив за 2019 – 2020 год.

7. Приемане на годишна програма за дейността на РК Пловдив 2021 год.

8. Приемане на проектобюджет за 2021 год.

9. Гласуване от ОС на РК Пловдив поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ДОС на КНОБ, 03-04 юли 2021 год. в гр. Стара Загора.

10. Други

11. Закриване на ОС на РК Пловдив. 

 

*Регистрацията на участниците е от 15:45-16:00 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 17:00 часа на 28 юни 2021 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За да присъствате на Общото събрание на РК Пловдив с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2021 година.

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК Пловдив

  

Съвет на РК  Пловдив

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ
Публикувано: 25.05.2021 г.

                          ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия Плевен - Ловеч на основание чл. 30(5) от Устава и чл. 13(3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, свиква Общо Събрание на 25 юни /петък/ от 17:00 часа в гр. Плевен, конферентна зала № 2, II-ри етаж на хотел „Балкан”, при следния дневен ред :

 

1. Откриване на ОС на РК  Плевен - Ловеч към КНОБ от Председателя на СРК - Плевен.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК-Плевен към КНОБ от Председателя на комисията по регистрация и преглед на пълномощните.

3. Гласуване от ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ на състава и председателя на преброителите в зала относно установяване на кворума и явното гласуване от ОС на РК Плевен - Ловеч към КНОБ при провеждане на събранието.

4. Гласуване на дневния ред на ОС на РК Плевен - Ловеч.

5. Отчет на Съвета на РК Плевен - Ловеч за дейността на колегията през 2020 год. Отчет на Бюджета за 2020 год.

6. Отчет на Финансовия Контрольор на Регионална колегия Плевен - Ловеч за 2020 год.

7. Освобождаване от отговорност на СРК Плевен – Ловеч за 2019 – 2020 год.

7. Приемане на годишна програма за дейността на РК Плевен - Ловеч 2021 год.

8. Приемане на проектобюджет за 2021 год.

9. Гласуване от ОС на РК Плевен - Ловеч поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ДОС на КНОБ, 03-04 юли 2021 год. в гр. Стара Загора.

10. Други

11. Закриване на ОС на РК Плевен - Ловеч. 

 

*Регистрация на участниците е от 16:45-17:00 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18:00 часа на 25 юни 2021 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За да присъствате на Общото събрание на РК Плевен - Ловеч с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2021 година.

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК Плевен, Ловеч

 

 

Съвет на РК  Плевен – Ловеч

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ
Публикувано: 25.05.2021 г.

П О К А Н А

ЗА

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК-БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ

 

Съветът на Регионална колегия (РК) - Бургас, Сливен и Ямбол към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание чл. 30, ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 25 юни 2021 год. (петък), от 16.30 часа в гр. Бургас, ул." Константин Величков", в лятната градина на бистро“Me Gusto” / до сградата на Пиргос/, при следния дневен ред:

1. Откриване на ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол от Председателя на СРК на РК- Бургас, Сливен и Ямбол.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол състава и председателя на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол при провеждане на събранието. Прекратяване на регистрацията.

4. Гласуване на дневния ред, на ОС на РК-Бургас, Сливен и Ямбол.

5. Отчет на Съвета на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за дейността на Съвета през изминалите 2019-2020г.

6. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2019-2020г.

7. Освобождаване от отговорност на СРК- Бургас, Сливен и Ямбол за 2019-2020 год.

8. Приемане на годишна програма за дейността на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2021 г.

9. Приемане на проектобюджет на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2021г.

10. Избор на делегати за ДОС на КНОБ – 3-4.07.2021г. в гр.Стара Загора.

11. Други.

 

Регистрацията е от 16.00 часа до 16.30 часа на 25 юни 2021 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 17.30 часа на 25 юни 2021 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. 

 

За да присъствате на Общото събрание на РК Бургас, Сливен и Ямбол с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2021.

 

Всеки един член може да бъде упълномощен от друг.

Максимален брой пълномощни 3 бр.

 

Образците на пълномощно, декларация и регистрационна карта можете да намерите и на сайта на РК Бургас, Сливен и Ямбол: пълномощно-рег.карта

 

СРК-Бургас, Сливен и Ямбол

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ВАРНА
Публикувано: 25.05.2021 г.

Камара на независимите оценители в България

 

Регионална колегия – Варна

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

         Съветът на Регионална колегия (РК) – Варна към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание чл. 30, ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 25 юни 2021 г., от 17.00 часа - онлайн, при следния дневен ред:

 

1. Откриване на ОС на РК- Варна от Председателя на СРК на РК- Варна.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК- Варна от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ОС на РК- Варна състава и председателя на преброителите относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК- Варна при провеждане на събранието.

4. Гласуване на дневния ред на ОС на РК-Варна.

5. Отчет на Съвета на Регионална колегия – Варна за дейността на Съвета през изминалата 2020 г.; Отчет за приходите и разходите на Регионална колегия – Варна за 2020 г.

6. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия – Варна за 2020 г.

7. Приемане на годишна програма за дейността на Регионална колегия – Варна за 2021 г.

8. Приемане на проектобюджет ведно с посочване на ангажименти по рамков граждански договор за технически сътрудник.

9. Избор от ОС на РК Варна на състава и председателя на комисията по предложенията.

10. Гласуване от ОС на РК- Варна поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ДОС на КНОБ, 3-4 юли 2021г. в гр. Стара Загора на основание ДР от УС на КНОБ.

11. Други.

12. Закриване на ОС на РК Варна.

 

Регистрация на участниците от 16.30 часа до 17.00 часа на 25.06.2021 г. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 18.00 часа на 25.06.2021 г. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 

За да присъствате на Общото събрание на РК Варна с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2021 година.

 

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК – Варна.

 

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ОС и се изпраща /сканирана/ с пълномощните на регистраторите на електронния адрес на РК – Варна e-mail: office@ciab-varna.com до 23.06.2021 г.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

 

Общото събрание на РК Варна ще се проведе онлайн чрез платформа Zoom. На всички членове на РК Варна ще бъде изпратен линк за участие в ОС на РК Варна към КНОБ.

                                             Съвет на РК-Варна към КНОБ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ
Публикувано: 25.05.2021 г.

П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Съветът на Регионална колегия София – град и София – област към КНОБ на основание чл. 30(5) от Устава на КНОБ и чл. 14(2) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, свиква Общо събрание на 25 юни 2021 г. от 18:00 часа в гр. София, ул. Г. С. Раковски № 108, Федерация на научно техническите съюзи (ФНТС) зала № 4, при следния дневен ред:

 

1.    Откриване на ОС на РК София – град и София - област от Председателя на СРК София – град и София - област.

2.    Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК София – град и София - област от Председателя на комисията по регистрацията.

3.    Гласуване от ОС на РК София – град и София - област състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК София – град и София - област при провеждане на събранието.

4.    Утвърждаване от ОС на РК София – град и София - област на състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ОС на РК София – град и София - област.

5.    Гласуване дневния ред на ОС на РК София – град и София - област.

6.    Отчет на Председателя на СРК на СГСО за дейността на колегията за 2020 и до м. май 2021 г. включително.

7.    Отчет на Контрольора на СРК на СГСО за дейността на колегията за 2020 и до м. май 2021 г. включително.

8.    Приемане на годишна програма за 2021 год.

9.    Приемане на проектобюджет за 2021 год.

10. Запознаване с Дневния ред на ДОС (Делегатско Общо Събрание), определен от УС на КНОБ, което ще се проведе на 03-04 юли в гр. Стара Загора.

11. Гласуване от ОС на РК София – град и София - област поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ДОС на КНОБ, 03-04 юли 2021 г. в гр. Стара Загора на основание ДР от УС на КНОБ.

12. Закриване на ОС на РК София – град и София - област.

Регистрация на участниците от 17.00 - 18.00 ч. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава на КНОБ, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще се започне от 19.00 часа на 25 юни 2021 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За присъствие и вземане на участие в ОС на РК СГСО към КНОБ всеки член с право на глас, трябва да е внесъл дължимия членски внос за 2021 година.

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК София – град и София - област.

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ОС и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията /предават се оригинали/.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

Регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат изпратени /сканирани/ на електронния адрес на РК София–град и София-област e-mail: srksofia.main@gmail.com  до 23.06.2021 год.

От Съвета на РК СГСО

РЕШЕНИЕ НА КОНТРОЛЕН СЪСТАВ НА КПЕ НА КНОБ
Публикувано: 17.05.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1 от ЗНО, във връзка с проведена процедура по оспорване на оценка по подаден в КНОБ писмен сигнал с вх. № 6933/10.2.2021 г. и в съответствие с Общ регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), се публикува заключение от Доклад  на контролния състав на КПЕ на КНОБ.

 

ФОРМАТ /ОБРАЗЕЦ/ ЗА ОТЧЕТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ, ЗА 2020 г.
Публикувано: 18.01.2021 г.

Решение на Управителния съвет на КНОБ по Протокол № 258 от 16.01.2021 г.: На основание регулативните функции на КНОБ съгласно чл. 22, ал. 2 от ЗНО, УС на КНОБ приема решение с което изисква независимите оценители вписани в Регистъра на независимите оценители, едновременно с подаване на годишния отчет за дейността си през 2020 съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО да представи информация доказваща изпълнението на задълженията на независимия оценител по чл. 18, т.т. 1, 2 и 7 от ЗНО във връзка с чл. 4, т. 3 от ЗНО. Информацията доказваща изпълнението на задълженията на НО по чл. 18, т.т. 1, 2 и 7 от ЗНО във връзка с чл. 4, т. 3 от ЗНО следва да се представя в приложения формат.

ЧЛЕНСТВО В КНОБ ЗА 2021 г.
Публикувано: 04.01.2021 г.

Уважаеми независими оценители,

На основание разпоредбата на чл. 10.1. от Финансовия правилник на КНОБ, срокът за плащане на годишния членски внос за 2021 г. е до 28.02.2021 г., за настоящите членове на КНОБ.

Възможността за членство в КНОБ е текуща и постоянна.

Заплащането на членския внос е по банков път и е в размер на 120.00 лв.
В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ, ЕГН и „членски внос за 2021 г."

- ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО НЕ ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ:
Сметка за членски внос:
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

- ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ - ПО БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ:

Сметка Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол:
IBAN: BG88 BPBI 7942 1079 5016 08
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Варна:
IBAN:
BG82 BPBI 7942 1079 5016 19
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Плевен, Ловеч:
IBAN: BG50 BPBI 7942 1079 5016 13
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Пловдив:
IBAN: BG45 BPBI 7942 1079 5016 06
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Русе:
IBAN: BG34 BPBI 7942 1079 5016 10
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия София-град и София-област:
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Стара Загора:
IBAN: BG61 BPBI 7942 1079 5016 09
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Сметка Регионална колегия Шумен, Търговище, Разград:

IBAN: BG18 BPBI 7942 1079 5016 07
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД

Информативно относно членството в КНОБ:

1. Съгласно Устава на Камарата в КНОБ членуват само независими оценители, вписани в Регистъра на независимите оценители по чл. 15, ал. 1 от Закона за независимите оценители (ЗНО).

2. С вписването в Регистъра, независимите оценители придобиват право за членство в КНОБ (чл. 15, ал. 4 от ЗНО)

3. Желанието на независимия оценител за членство в КНОБ се изразява с подаване на Заявление по образец на КНОБ, придружено с Декларация за спазване на Устава на Камарата и копие от платежно нареждане за платен членски внос за текущата година.

Подаване на документи:

-   в централния офис на КНОБ на адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" 122, вх. Б (може чрез Български пощи или куриерска фирма).

-   по имейл: на официалния електронен адрес на КНОБ: office@ciab-bg.com

Членството в КНОБ възниква с решение на УС на КНОБ.

4. Съгласно Правилника за учредяването, устройството и дейността на Регионалните колегии на КНОБ, членството в Регионалните колегии не е задължително. Всеки независим оценител, член на КНОБ, сам преценява дали да членува в Регионална колегия или не. 

Желанието на независимия оценител, член на КНОБ, да ЧЛЕНУВА ИЛИ НЕ в Регионална колегия се заявява в Заявлението по образец на КНОБ.

КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА - приет и утвърден от ОС на КНОБ на 16.06.2018 г., на проведеното ДОС на КНОБ в гр. Русе
Публикувано: 25.07.2018 г.

С настоящото КНОБ информира всички независими оценители, вписани в Публичния Регистър на независимите оценители, за приетия и утвърден КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА от ОС на КНОБ, зъдължителен за прилагане съгласно ЗНО.

У В Е Д О М Л Е Н И Е ОТ КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ /КНОБ/
Публикувано: 25.05.2018 г.

С настоящото Ви уведомяваме, че при входиране/подаване/предоставяне в КНОБ на документи/ документации по повод сигнали, заявления, протести, жалби и други, в придружителното писмо следва да декларирате, че: Лично, информирано и самостоятелно давате своето съгласие Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ да обработва всички предоставени лични данни.

Председател на УС на КНОБ

Общото събрание на Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ в съответствие с нормативната уредба на 17-18 март 2018 г. утвърди Български стандарти за оценяване /БСО/, които влизат в сила от 01.06.2018 г. Единствено КНОБ дава официално тълкуване и указания по прилагането на БСО. КНОБ не е оторизирала други лица да провеждат от името на КНОБ образователни или квалификационни мероприятия във връзка с БСО.
Публикувано: 08.05.2018 г.
Bulgarian Valuation Standards are mandatory for implementation in the country from 01 June 2018, according to the Independent Valuers Act (IVA). They have been approved by the General Meeting of the Chamber of Independent Appraisers in Bulgaria (CIAB) on 17-18 March in the town of Shumen
Публикувано: 02.05.2018 г.
Български стандарти за оценяване /БСО/ са задължителни за прилагане в страната от 01.06.2018 г., съгласно Закона за независимите оценители /ЗНО/, приети от Общото събрание на Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ на 17-18 март в гр. Шумен
Публикувано: 30.03.2018 г.
Информация относно КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ и ИЗПИТИ за придобиване на оценителска правоспособност организирани от КНОБ може да намерите в частта "Актуално - Изпити и квалификационни курсове"
Публикувано: 28.09.2017 г.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
Публикувано: 12.08.2016 г.

КНОБ уведомява и подсеща тези независими оценители, които имат издаден/ни сертификат/ти от КНОБ, подали са редовни и пълни комплекти от необходимите документи и имат извършени плащания за вписване в "Регистър на независимите оценители" и НЕ са получили все още надлежно своите сертификати и печати, че би следвало да направят това всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа в офиса на КНОБ – ЦО.

С уважение,
Ръководител служба "Регистър" Вероника Цанкова

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КНОБ И АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Публикувано: 12.02.2015 г.

Във връзка с подписаното на 12.02.2015 г. споразумение между Камарата на независимите оценители  в България и Агенция по вписванията относно изготвяне на специален отделен регистър от сертифицирани оценители, на които да се възлага от Агенцията по вписванията извършването на оценки за нуждите на Агенция по вписванията, всички оценители, които желаят да бъдат вписани в посочения специален отделен регистър следва в кратък срок да предоставят в КНОБ лично или с куриер:

1. Декларация по образец

2. Персонални данни за нуждите на вписването:

- име - собствено, бащино и фамилно;

- пощенски код;

- населено място;

- адрес за кореспонденция;

- електронен адрес;

- мобилен номер;

- служебен номер и факс;

- оценителска правоспособност;

- наличие на електронен подпис от оценителя;

- Декларация – оригинал.

 

Приложение:

Декларация

Споразумение между КНОБ и Агенция по вписванията

КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ - ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА ТЕГОВА
Публикувано: 12.10.2011 г.

     На  8-ми октомври 2011 г.  Генералната Асамблея на ТЕГОВА с пълно единодушие гласува кандидатурата на Камарата на независимите оценители в България като пълноправен член на ТЕГОВА.

Камара на независимите оценители

За членски внос
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за вписване в регистъра на Камара на независимите оценители в България
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
За курсове и изпити
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Годишна вноска на основание чл.10, ал. 8 от Кодекс за професионална етика
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG 23 BPBI 7942 1079 5016 14
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД